6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN BİLGİLENDİRME ve ONAY METNİ

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda şirketimiz tarafından, çağrı merkezi, internet sitesi, sigorta aracıları, bankalar ve kredi kuruluşları, resmi kurumlar, eksperler, anlaşmalı tamirhaneler, hasar tahkikat görevlileri, diğer 3. Kişiler, bilirkişiler ve bunlarla sınırlı olmayan tüm çözüm ortaklarımız aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir.

Enkar Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak; “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin ve özel nitelikli verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Veriler, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede, otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, sınıflandırılabilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kimlik Verisi: Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti

İletişim Verisi: Telefonu, E-postası, Adresi

Çalışma Verisi: Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, eğitim durumu, tecrübe

Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, araç fotoğrafları

Sağlık Verisi: Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, boy-kilo bilgileri

Diğer: Kampanya ve indirimlere özel veriler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. Bu bilgilendirme metnine ilişkin “KVKK Bilgilendirme ve onay metnini okudum ve anladım.” kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle kişisel ve özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olacaksınız; • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek